• Etnik Gruplar ve Dinler

    Birçok dinin kayna?t??? bölge

    2018-12-05

    Tarih boyunca Budizm, Nasturilik, Manicilik ve ?slamiyet Xinjiang'da hakim olmu?tur. Dolay?s?yla Xinjiang, dünyada bu dört büyük dinin kayna?t??? tek bölge olma özelli?ini ta??yor.

    Budizm, M.S 1. yüzy?lda Xinjiang'dan ?pek Yolu güzergah?n? izleyerek do?uya do?ru Çin'in iç kesimine girdi. Bir H?ristiyan mezhebi olan Nasturilik M.S 6. yüzy?lda Xinjiang'a girdi. Arkeolojik çal??malara göre tarihte Xinjiang, Nasturili?in geni? bir ?ekilde benimsendi?i bir bölge olmakla s?n?rl? kalmay?p, ayn? zamanda bu dinin merkezi konumundayd?. Nasturilik, daha sonra ?slamiyet'in giri?iyle birlikte Xinjiang'da tarihe kar??t?. M.S 694 y?l?nda Manicilik, Çin'e girdi. 19. yüzy?ldan bu yana Çin'in Gansu eyaletinin Dunhuang ?ehri yak?nlar?ndaki Mogao Ma?aralar? ve Xinjiang'?n Turfan bölgesinde bulunan Manicili?e ait dini kitap ve belgeler, Manicili?in Çin'in kuzeybat?s?nda yayg?n olarak benimsendi?i ve derin etkiye sahip oldu?unu gösterdi. ?pek Yolu arac?l???yla 10. yüzy?l?n ortalar?nda Ka?gar'a giren ?slamiyet ise 16. ve 17. yüzy?llar aras?nda Xinjiang'?n tümüne yay?ld?. Bugün Xinjiang'da ya?ayan Uygurlar, Kazaklar, Huiler, Özbekler, K?rg?zlar, Tacikler ve Tatarlar?n da aralar?nda bulundu?u 10 etnik grup, ?slamiyet'e inan?r.

    同乐棋牌app 电玩棋牌游戏| 爱拼棋牌| 金豆棋牌app| 棋牌圈网站| 舟山星空棋牌网站